Elenco SG9000

:

  • 100kHz 150MHz (450 )
  • . 20dB
  • AM 1kHz
  • 1kHz
  • BNC